به تو خيانت می کنند ، تو مکن
تو را تکذيب می کنند ، آرام باش
تو را می ستايند ، فريب مخور
تو را نکوهش می کنند ، شکوه مکن
مردم شهر از تو بد می گويند ،  اندوهگين مشو
همه مردم تو را نيک می خوانند ، مسرور مباش
آنگاه تو از ما خواهی بود.

حضرت امام محمد باقـر علیه السـلام
 
Mitra Global CMS
Mitra Global CMS
 
شماره نام سمت تلفن شماره تلفن همراه نمابر
1 محمد امين احمدزاده مدیر فني لوتوس 00989121952131
2 حسین غفاري مدير محتواي لوتوس
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
جوملای فارسینوید ایرانیان